Jak chronić środowisko?Po co segregować?Co to jest PSZOK?Symbole na opakowaniachKatalog odpadów
SPRAWDŹ CO ZROBIĆ I GDZIE WYRZUCIĆ LUB ODDAĆ

zużyte baterie i akumulatorki małe

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

możesz oddać do PSZOK lub MPSZOK

Zużyte baterie i akumulatorki małe - odpad powinien trafić do PSZOK!

Zużyte baterie i akumulatorki małe - GPZON!

GPZON


Najlepiej jeżeli odpad niebezpieczny oddawany jest w oryginalnym opakowaniu – ułatwi to pracownikom właściwą identyfikację i klasyfikację odpadu. W przypadku stosowania opakowań zastępczych zaleca się opisanie opakowania czy pojemnika. Pamiętajmy by odpadów tych nie wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne!

Każdy mieszkaniec może pozbyć się odpadów niebezpiecznych bezpłatnie dostarczając je we własnym zakresie. Przy odbiorze tych odpadów wymagane jest przedstawienie przez osobę, która dostarcza odpady dokumentu potwierdzającego nazwisko i imię oraz adres zamieszkania.

W trakcie dostarczania odpadów niebezpiecznych do GPZON wymagana jest duża ostrożność i staranność aby nie powodować przedostawania się substancji trujących do środowiska w szczególności odpadów zawierających frakcje płynne i pyliste.

Odpady niebezpieczne ze względu na rodzaj, skład lub ilość mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi, zwierząt oraz środowisku. Mogą też wykazywać właściwości toksyczne, palne i wybuchowe. Dlatego też gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli.

PSZOK


Ustawa o odpadach odpowiedzialność za utylizację przerzuca na gminy, co oznacza, że to gminy są zobowiązane do wyznaczania punktów, w których można oddać odpady medyczne. Każda gmina ma obowiązek wskazać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajdujący się na jej terenie.

Osoba chora na cukrzycę może poprosić swojego lekarza rodzinnego lub pielęgniarkę rodzinną w swojej przychodni o specjalistyczny pojemnik na zużyte opady medyczne. Zapełniony zasobnik zwracamy do przychodni lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Odpadów medycznych nie powinno się wyrzucać do śmieci, bo mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia i środowiska.

Niewłaściwa segregacja odpadów medycznych stanowi potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich osób, które mają z nimi styczność. Zwłaszcza są to osoby odpowiedzialne za zbieranie tych odpadów na terenie jednostek medycznych.

Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika, w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.
Należy mieć na uwadze, że PSZOK nie przyjmie odpadów komunalnych, które nie są posegregowane. Zmieszane odpady komunalne nie kwalifikują się do zbiórki selektywnej.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

Każdy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi zapewniać przyjęcie takich odpadów, jak:

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z regulaminem oraz mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.

Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.

Pracownik PSZOK sprawdza potwierdzenie złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub inny dokument potwierdzający zameldowanie mieszkańca na terenie danej gminy. Dane obejmują>

  1. adres nieruchomości, z której dostarczono odpady
  2. imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady
  3. rodzaj dostarczonych odpadów